Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-21 10:26:00
portugalia, spółki, prawo, podatki

W Portugalii wszystkie formalności związane z założeniem firmy można załatwić w jednym miejscu – w punktach administracji publicznej - Loja da Empresa.

Punkty Loja da Empresa odpowiedzialne są za procedury związane z tworzeniem, przekształcaniem i rozwiązywaniem spółek. Ich zadaniem jest  udzielanie informacji przedsiębiorcom, by zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przebiegało sprawnie i bez utrudnień.

 

 

W każdym punkcie Loja da Empresa znajdują się:

 • biuro obsługi technicznej
 • biuro Krajowego Rejestru Osób Prawnych (Registo Nacional de Pessoas Colectivas)
 • biuro notarialne (Cartório Notarial)
 • biuro ds. Ubezpieczeń Społecznych
 • oddział Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (Instituto da Segurança Social)
 • biuro Rejestru Handlowego (Gabinete de Apoio ao Registo Comercial)
 • punkt obsługi „Firma od zaraz” (Posto de Atendimento da „Empresa na Hora”)
 • oddział banku

Istnieje możliwość zarejestrowania firmy w ramach mechanizmu Empresa na Hora („Firma od zaraz”), który umożliwia przeprowadzenie całego procesu zakładania spółki w godzinę w punktach zlokalizowanych w całym kraju. Możliwe jest także założenie firmy przez internet przy wykorzystaniu platformy Empresa Online („Firma Online”).

Wszelkie informacje dotyczące procesu zakładania i prowadzenia działalności znajdują się na Portalu Przedsiębiorstwa (Portal da Empresa, www.portaldaempresa.pt).

 

Empresa na Hora – firma od zaraz

 

Procedura znajduje zastosowanie przy zakładaniu:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjnej

Przy korzystaniu z procedury „Firma od zaraz” nie jest konieczne uprzednie ubieganie się o Certyfikat Dopuszczenia z Krajowego Rejestru Osób Prawnych (Registo Nacional de Pessoas Colectivas, RNPC, www.irn.mj.pt) czy też podpisywanie aktu notarialnego.

Osoby fizyczne, które chcą założyć spółkę, muszą mieć ze sobą kartę identyfikacji podatkowej (Cartão de contribuinte), dokument tożsamości (dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy) lub potwierdzenie rezydencji (dotyczy obcokrajowców, którzy zadeklarowali chęć przebywania w Portugalii na okres ponad trzech miesięcy).

Osoby prawne muszą natomiast przedłożyć: kartę identyfikacji podatkowej osoby prawnej lub kartę identyfikacji osoby prawnej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Osób Prawnych (RNPC) oraz uchwałę zgromadzenia wspólników nadających prawo zakładania spółek.

Nazwa spółki może zostać wybrana z listy wcześniej zatwierdzonych nazw i uzupełniona wyrażeniem nawiązującym do rodzaju wykonywanej działalności. Podobnie statut oraz umowa spółki. Wykaz dostępny jest na stronie Empresa na Hora (www.empresanahora.pt).

W przypadku tworzenia własnej nazwy spółki, trzeba zwrócić się do RNPC o jej zatwierdzenie, a więc złożyć wniosek o wydanie Certyfikatu Dopuszczenia (Certificado de Admissibilidade).

Formalności można dokonać za pośrednictwem platformy Empresa Online (www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/EOL) lub osobiście w RNPC. W razie odmowy dopuszczenia nazwy przedstawiciele spółki w ciągu dziesięciu dni roboczych mogą ponowić próbę uzyskania Certyfikatu. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza zatwierdzenie nazwy spółki, co pozwala na kontynuację procedury rejestracji.

 

Karta przedsiębiorstwa

 

Podpisanie aktu założycielskiego spółki następuje w biurze obsługi „Firma od zaraz”, tam też zostaje wydany kod elektronicznej Karty Przedsiębiorstwa (Cartão da Empresa). To dokument identyfikacyjny spółki wydawany przez Krajowy Rejestr Osób Prawnych.

 

Karta zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej
 • informacje na temat formy prawnej spółki
 • daty jej założenia
   

Wniosek o Kartę można złożyć przez internet lub osobiście w RNPC lub w biurach Rejestru Handlowego i w oddziałach Loja da Empresa. Na tym etapie wymagana jest obecność wszystkich wspólników lub ich przedstawicieli prawnych, legitymujących się ważnymi dokumentami tożsamości, pełnomocnictwami oraz kartami identyfikacji podatkowej. W ich obecności następuje rejestracja handlowa spółki oraz wydawany jest określony certyfikat poświadczający założenie podmiotu.

Zdeponowanie kapitału założycielskiego powinno nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych od momentu założenia spółki. W dniu założenia spółki lub w ciągu piętnastu kolejnych dni należy też złożyć w Generalnej Dyrekcji ds. Podatków (Direcção-Geral dos Impostos) deklarację rozpoczęcia działalności (Declaração de Início de Actividade) wypełnioną i podpisaną przez specjalistę ds. księgowości (Técnico Oficial de Contas – TOC). Wpis w Instytucie Ubezpieczeń Społecznych jest automatyczny i odbywa się za pomocą elektronicznego przekazu danych.

Założenie i rejestracja spółki kosztuje 360 euro. Kwota ta jest powiększana o wysokość opłaty skarbowej wynoszącej 0,4 proc. od wysokości kapitału zakładowego spółki.

 

Firma i znak firmy od zaraz

 

Tak samo wygląda rejestracja działalności gospodarczej przy użyciu procedury „Firma i znak firmy od zaraz”. Różnica polega na tym, że z wybraną nazwą związany jest od razu zarejestrowany znak firmy.

 

Założenie spółki przez sporządzenie własnego dokumentu spółki (Por Documento Particular)

Przy pomocy tej procedury można zarejestrować:

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółkę akcyjną
 • spółkę komandytową
 • spółkę jawną
   

Aby uzyskać i zatwierdzić nazwę spółki, należy złożyć wniosek o wydanie Certyfikatu Dopuszczenia. Zdeponowanie kapitału założycielskiego powinno nastąpić na koncie bankowym otwartym przed podpisaniem aktu założycielskiego. Na tym etapie spółka powinna być już posiadaczem kodu Certyfikatu Dopuszczenia.

Po otrzymaniu akceptacji nazwy spółki następuje rejestracja aktu założycielskiego; odbywa się w biurze Rejestru Handlowego w oddziałach Lojas da Empresa.
 

Dokumenty wymagane na tym etapie to:

 • akt założycielski spółki – gotowe projekty aktów są dostępne w biurze obsługi technicznej Lojas da Empresa oraz na stronie IRN
 • kserokopia dokumentów tożsamości i kart identyfikacji podatkowej, lub Kart Obywatela (Cartão de Cidadão) wszystkich wspólników (na potrzeby podpisania aktu konieczne jest przedstawienie oryginałów dokumentów)
 • w przypadku gdy jeden ze wspólników ma osobowość prawną (jest spółką), konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów
 • wypis z Aktu Założycielskiego potwierdzający możliwość udziału w kapitale innych spółek o innym celu działalność
 • uchwała zgromadzenia wspólników (kopia o potwierdzonej zgodności z oryginałem lub dziennik uchwał) zezwalająca na udział i określająca jego wartość
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Osób Prawnych (wydany w ciągu ostatniego roku) lub kod Karty Przedsiębiorstwa

W momencie podpisania aktu założycielskiego konieczna jest obecność wszystkich wspólników. Jeśli jednak akt został podpisany już wcześniej i złożone podpisy zostały uznane za prawomocne, rejestracja aktu zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia podpisów, w obecności jednego wspólnika lub przedstawiciela zarządu. Deklarację rozpoczęcia działalności składa się w urzędzie skarbowym w dniu ustanowienia spółki lub w ciągu kolejnych piętnastu dni.

Wpis w Instytucie Ubezpieczeń Społecznych zarówno samej spółki, jak i członków jej poszczególnych organów statutowych powinien zostać dokonany w ciągu dziesięciu dni roboczych po rozpoczęciu działalności. Pod pewnymi warunkami można na tym etapie wnosić o wyłączenie z obowiązku składkowego.

 

Por Escritura Publica - akt notarialny

 

Przy zastosowaniu tej procedury można zarejestrować:

 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółkę akcyjną
 • spółkę komandytową
 • spółkę jawną
   

Po otrzymaniu akceptacji nazwy spółki należy wyznaczyć termin podpisania aktu notarialnego.

 

Na tym etapie wymagane są następujące dokumenty:

 • odpowiednio wypełniony formularz przedłożony w biurze obsługi technicznej Lojas da Empresa w momencie rozpoczęcia procedury rejestracji spółki, ze wskazaniem wyboru jednego z dostępnych projektów aktu
 • projekt aktu, również w wersji elektronicznej, jeśli zgłaszany jest własny
 • kserokopia dowodów osobistych i kart identyfikacji podatkowej lub Kart Obywatela stron aktu notarialnego
   

Jeżeli jeden ze wspólników ma osobowość prawną, czyli jest spółką, konieczne jest przedłożenie:

 • aktu założycielskiego potwierdzającego możliwość udziału w kapitale innych spółek o innym celu działalności
 • uchwały zgromadzenia wspólników (kopia o potwierdzonej zgodności z oryginałem lub dziennik uchwał) zezwalającej na udział i określającej jego wartość
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Osób Prawnych lub kodu Karty Przedsiębiorstwa

Zdeponowanie kapitału założycielskiego następuje na koncie bankowym otwartym przed podpisaniem aktu założycielskiego. Na tym etapie spółka powinna być już posiadaczem kodu Certyfikatu Dopuszczenia.

Podpisanie aktu notarialnego powinno odbyć się w dniu i o godzinie wyznaczonej przez biuro notarialne funkcjonujące w ramach Loja da Empresa. Konieczna jest obecności wszystkich stron, legitymujących się dokumentami tożsamości oraz kartami identyfikacji podatkowej.

Rejestracja aktu notarialnego powinna być dokonana w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania aktu, w obecności jednego wspólnika lub przedstawiciela zarządu. Deklaracji rozpoczęcia działalności i wpisu w Instytucie Ubezpieczeń Społecznych dokonuje się tak samo jak w przypadku zakładania spółki przez sporządzenie własnego dokumentu spółki.

 

Empresa Online - firma online

 

Procedura Empresa Online pozwala na założenie przez internet:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjnej

Nie jest możliwe zastosowanie tej procedury do założenia spółek, na których kapitał składają się aporty w postaci nieruchomości lub innych dóbr materialnych, a także europejskich spółek akcyjnych.

Procedury związane z zakładaniem spółki, a także wszelkiego rodzaju działania towarzyszące procesowi - wnioskowanie o uznanie nazwy spółki, wydanie dokumentów spółek (Karta Przedsiębiorstwa i Karta Osoby Prawnej), a także późniejsze zarządzanie spółką i przeprowadzanie zmian w zasadach jej funkcjonowania - dokonywane są za pośrednictwem platformy Empresa Online.

Aby korzystać z serwisu, konieczny jest certyfikat elektroniczny, który jest wykorzystywany jako forma identyfikacji elektronicznej, np. elektroniczny dowód osobisty.

Certyfikat taki może być jednocześnie wykorzystywany do przeprowadzania transakcji elektronicznych związanych z ubezpieczeniem społecznym lub do elektronicznego podpisywania dokumentów. Jednym z dokumentów, który może być certyfikatem elektronicznym jest portugalska Karta Obywatela.

Po założeniu spółki o wybranej formie prawnej trzeba pamiętać o dopełnieniu formalności. Przede wszystkim trzeba zweryfikować konieczność posiadania zezwolenia lub koncesji na prowadzenie działalności w wybranym przez nas obszarze oraz zapoznać się z procedurami ich uzyskania.

Zalecane jest także poinformowanie o rozpoczęciu działalności Urzędu ds. Warunków Pracy (Autoridade para as Condições de Trabalho, ACT), oraz - jeśli prowadzona będzie działalność handlowa - złożenie wniosku o wpis do Rejestru Handlowego (w ciągu 30 dni od uruchomienia przedsiębiorstwa handlowego).