Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOcena sytuacji gospodarczej Portugalii - I półrocze 2014

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-07 14:10:12
portugalia, portugal, gospodarka, budżet

W poszczególnych kwartałach 2014 roku obserwowany był stopniowy wzrost aktywności gospodarczej w Portugalii.

W poszczególnych kwartałach 2014 roku obserwowany był stopniowy wzrost aktywności gospodarczej w Portugalii. Według wstępnych danych Krajowego Instytutu Statystycznego (INE) PKB tego kraju w II kw. 2014 r. odnotował wzrost w stosunku do analogicznego okresu w minionym roku o 0,8%, natomiast w relacji kwartał do kwartału wzrost wyniósł 0,6%, głównie za przyczyną wzrostu eksportu dóbr i usług. Z kolei w I kw. PKB zwiększył się o 1,3%, tym niemniej w relacji kwartał do kwartału Portugalia odnotowała spadek PKB o 0,6%. W II kw. popyt wewnętrzny w mniejszym stopniu przyczynił się do tworzenia PKB, co było wynikiem osłabienia inwestycji. W tym samym okresie popyt zewnętrzny netto w mniejszym stopniu negatywnie wpływał na PKB, głównie na skutek osłabienia tempa wzrostu importu, jak również eksportu.

Wskaźnik klimatu gospodarczego zgodnie z wynikami w lipcu br. istotnie się poprawił, osiągając najwyższą wartość od 6 lat, wzmacniając tym samym wzrostowy trend obserwowany od 2013 r.

Wskaźnik aktywności gospodarczej w czerwcu, po raz kolejny miesiąc z rzędu, odnotował tendencję do stabilizacji, osiągając najlepszy rezultat od 2000 r. Analizując, z kolei, wskaźniki krótkookresowe (Indicadores de Curto Prazo – ICP) daje się zaobserwować spowolnienie spadkowej tendencji w sektorze produkcji przemysłowej, usług i branży budowlanej.

Przemysł: Wskaźnik produkcji sprzedanej w przemyśle w czerwcu zmniejszył się do 1,5% z 3,1% w maju, odwracając tym samym tendencję spadkową, która pojawiła się w styczniu br. Na rynku wewnętrznym obroty spadły o 0,9% (w maju spadek wyniósł 1,6%), tymczasem w przypadku rynków zagranicznych spadek wyniósł 2,3% (w maju spadek wyniósł 5%). W czerwcu produkcja przemysłowa zwiększyła się o 1,2% oraz w maju o 1,3% w stosunku do analogicznych miesięcy w roku poprzednim. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano w maju wzrost produkcji o 1,9% i 3,1% w czerwcu. Wskaźnik zaufania w przemyśle przetwórczym zmniejszył negatywną tendencję. Oceny przedsiębiorców tego sektora odnośnie całkowitego popytu poprawiły się, przyjmując kierunek wzrostowy i osiągając najwyższy poziom wskaźnika od 2008 r.

Usługi: Wartość obrotów w sektorze usług (uwzględniając handel detaliczny) zarejestrowała w czerwcu spadek o 0,3%. Wskaźnik zaufania w sektorze usług uległ znacznej poprawie w lipcu, podtrzymując pozytywną tendencję, która została zapoczątkowana w lutym 2012. W sektorze budowlanym, jednym z najważniejszych dla gospodarki portugalskiej, wartość produkcji budowlano-monatażowej spadła o 10,0% w czerwcu i o 11,2% miesiąc wcześniej w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego. Indeks zaufania w sektorze budownictwa uległ w lipcu poprawie i osiągnął najwyższą swoją wartość od listopada 2010 r., wzmacniając tym samym pozytywną tendencję, zapoczątkowaną w sierpniu 2012 r,

Handel zagraniczny: W odniesieniu do wyników portugalskiego handlu zagranicznego towarów w czerwcu eksport – w skali roku - odnotował niewielki spadek o 0,4% (miesiąc wcześnie wzrost o 3,3%) w ten sposób przerywając tendencję spadkową zainicjowaną w styczniu br. Negatywny wzrost odnotował eksport paliw, surowców i pojazdów. W eksporcie towarów do krajów UE w czerwcu nastąpił wzrost o 0,7% r/r, zaś w maju miał miejsce spadek o 2,1% r/r. Tymczasem tempo wzrostu eksportu do krajów pozaunijnych wykazało tendencję negatywną, rejestrując roczny spadek o 5,5% w czerwcu i 9,4% w maju.

Import odnotował wzrost o 1,3% (miesiąc wcześniej spadek o 1,1%), co oznacza przerwanie tendencji spadkowej zarysowanej w marcu br. Największy wpływ na wzrost importu miały pojazdy, dobra inwestycyjne i konsumpcyjne.

Konsumpcja: Wskaźnik ilościowy konsumpcji prywatnej w czerwcu br. odnotował lekki, tym niemniej jednoznaczny trend wzrostowy w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, odzwierciedlając tym samym pozytywny wpływ bieżącej konsumpcji, jak również stabilizacji nakładów inwestycyjnych. W zakresie dóbr konsumpcyjnych trwałych w czerwcu br. miało miejsce spowolnienie wzrostu przerywając tym samym wzrostową tendencję, obserwowaną od stycznia 2012 r. W szczególności jest to widoczne w sprzedaży nowych samochodów, gdzie notuje się wyhamowanie tempa wzrostu z 35,8% w czerwcu do 30% w lipcu w porównaniu z analogicznymi miesiącami 2013 r. Z kolei wyniki czerwca w zakresie bieżącej konsumpcji pokazują jednoznaczny wzrostowy trend w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, głównie z uwagi na pozytywny wpływ komponentu nieżywnościowego.

Inwestycje zagraniczne: W zakresie bezpośrednich inwestycji portugalskich za granicą nastąpił wzrost ich udziału w stosunku do PKB z 35,8% na koniec 2013 do 36,3% na koniec II kw. 2014. W przypadku BIZ w Portugalii w analogicznym okresie wzrost udziału inwestycji zagranicznych w relacji do PKB wzrósł z 56,2% do 58,6%. Nie ulega wątpliwości, że w jakiejś mierze uzyskanie wyniki w zakresie inwestycji zagranicznych są rezultatem zmniejszenia PKB Portugalii w ciągu ostatnich 3 lat.

Bezrobocie: Stopa bezrobocia na koniec II kw. ukształtowała się na poziomie 13,9% (15,1% na koniec I kw. 2014 r.). Spadkowa tendencja bezrobocia jest, przede wszystkim wynikiem ogólnego wzrostu stanu zatrudnienia o 2%.

Inflacja: Wskaźnik cen towarow i usług konsumpcyjnych (IPC) w lipcu w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku był wyższy o 0,9% (spadek o 0,4% w maju i czerwcu). W ujęciu sektorowym wskaźnik inflacji ukształtował się następująco: spadek o 2,1%% dla dóbr oraz wzrost o 0,8% w przypadku usług.

Perspektywy wzrostu gospodarczego Portugalii 2014-2015

Prognozy wzrostu gospodarczego Portugalii na 2014 r. są dość optymistyczne, tym bardziej, że obserwowane na przestrzeni tego roku jak również ostatniego kwartału 2013 r. ożywienie wskazuje na wejście tego kraju na ścieżkę umiarkowanego wzrostu gospodarczego, na co miał wpływ wzrost PKB w IV kw. 2013 r. o 1,7% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego (po raz pierwszy od IV kw. 2010 r.), spowodowany zarówno wzrostem popytu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Odwrócenie trendu recesyjnego zostało wzmocnione osiągnięciem przyrostów PKB w ostatnich 2 kwartałach 2013 r. (tj. wzrost PKB w IV kw. o 0,6% w stosunku do III kw. i o 0,3% w III kw. w porównaniu do II kw.). Prognozy MF, BdP i KE na lata 2014-2015 przewidują tendencję wzrostową kształtowania się PKB Portugalii, w tym w 2014 r. wzrost będzie na poziomie 1,%-1,2% i w 2015 r. będzie wyższy o 1,5%, przy czym w odróżnieniu od bieżącego roku rok 2015 przyniesie zwiększenie roli popytu wewnętrznego jako motoru wzrostu.

 

Prognozy Ministerstwa Finansów, Banku Portugalii i Komisji Europejskiej podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla Portugalii na lata 2014-2015

Wskaźnik

(dynamika %)

Ministerstwo

Finansów

Bank

Portugalii

Komisja

Europejska

Lata

2014

2015

2014

2015

2014

2015

PKB

1,2

1,5

1,1

1,5

1,2

1,5

Popyt wewnętrzny

0,6

0,6

1,4

1,0

0,6

0,6

Popyt zewnętrzny

0,6

0,9

-0,3

0.5

0,6

0,9

Spożycie prywatne

0,7

0,8

1,4

1,5

0,7

0,8

Spożycie publiczne

-1,6

-1,5

-0,2

-1,4

-1,6

-1,5

Inwestycje

3,3

3,8

0,8

3,7

3,3

3,8

Export towarów i usług

5,7

5,7

3,8

6,1

5,7

5,7

Import towarów i usług

4,1

4,2

4,6

4,8

4,1

4,2

Dług publiczny (% PKB)

130,2

128,7

-

-

126,7

124,8

Deficyt budżetowy (% PKB)

-4,0

-2,5

-

-

-4,0

-2,5

Stopa bezrobocia

15,4

14,8

-

-

15,4

14,8

Inflacja

0,4

1,1

0,2

1,0

0,8

1,1

Saldo na rachunku bieżącym (% PKB)

1,0

1,4

-

-

1,0

1,4

 

Zgodnie z wynikami analizy klimatu inwestycyjnego wśród firm portugalskich na 2014 r. przewiduje się, że inwestycje powinny wzrosnąć o 1,1%. Wskazuje się, że w rozwoju inwestycji traci na znaczeniu odbudowa zdolności produkcyjnych, natomiast wzrasta rola nakładów na modernizację, racjonalizację i restrukturyzację firm. Generalnie, na 13 sektorów gospodarki 6 z nich odnotuje wzrost inwestycji. Największy wzrost nakładów inwestycyjnych przewiduje się w grupie przedsiębiorstw zatrudniających od 250 do 500 pracowników, natomiast spadek odnotuje grupa przedsiębiorstw małych, zatrudniających poniżej 50 osób. Branże, które będą wykazywały największy wzrost nakładów to sektory: przetwórczy (7,2%), gospodarki wodnej (12,3%), działalności administracyjnej i usług wsparcia (10,3%). Spadki inwestycji odnotują takie sektory, jak: budownictwo (23,5%), hotelarstwo i restauracje (11,1%), nieruchomości (12,3%) i działalność doradcza (11,5%).

Rząd Portugali będzie także dążył do ożywienia gospodarki, w tym szczególnie sektora przemysłowego, co znalazło swój wyraz w „Strategii Rozwoju Przemysłowego na rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia na lata 2014 – 2020”. Przyjęta Strategia ma na celu ponowne wprowadzenie Portugalii na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w oparciu o: wzrost eksportu, przyciągnięcie inwestycji, stabilizację konsumpcji prywatnej oraz wzrost kwalifikacji kapitału ludzkiego. Działania zaprojektowane w ramach Strategii opierają się na sześciu filarach wzrostu gospodarczego:

  • Reindustrializacja: dynamizacja przemysłu krajowego celem wzmocnienia konkurencyjności oraz zwiększenia udziału przemysłu przetwórczego w gospodarce do poziomu 15,4% w 2015 r. i 18% w 2020 r.;
  • Inwestycje: poprawa klimatu dla realizacji inwestycji tak, by w 2020 r. Portugalia znalazła się w top 5 rankingu Banku Światowego Doing Business;
  • Eksport: zwiększenie krajowego eksportu do 45% PKB w 2015 r. i, docelowo, 52% w 2020 r.;
  • Zatrudnienie: stworzenie nowych możliwości zatrudnienia tak, by stopa zatrudnienia wśród osób w wieku 20-64 lat sięgała 75% w 2020 r.;
  • Kwalifikacje: wzmocnienie kształcenia zawodowego oraz nauczania podwójnego tak, by z systemu korzystało ok. 200 tys. osób w 2020 r.;
  • Badania, Rozwój i Innowacja: zwiększenie inwestycji w sektorze B+R+I do 2,7% w 2020 r.

 

Ponadto dla poprawy konkurencyjności firm portugalskich rząd, zgodnie z założeniami budżetu na 2014 r., przewiduje reformę podatku dochodowego od osób prawnych (IRC) wraz ze stopniowym obniżeniem stopy podatkowej, obecnie wynoszącej 25%. Obniżka progów podatkowych zakłada osiągnięcie poziomu 23% w 2014 r. oraz 17%-19% w 2016 r. Tym niemniej, przedsiębiorstwa o najwyższych zyskach wciąż będą podlegać nadzwyczajnemu opodatkowaniu w wysokości 3% w przypadku firm o zyskach powyżej 1,5 mln euro i 5% w przypadku firm o zyskach powyżej 7,5 mln euro. Powyższe działania i plany rządu portugalskiego, jak również rysujące się ożywienie gospodarcze wskazują, że rok 2014 zapoczątkuje okres odwrócenia dotychczasowego recesyjnego trendu gospodarki portugalskiej.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: REMIGIUSZ SKORUPKA Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert