Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuANGOLA - nowe prawo inwestycyjne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bogdan Zagrobelny | 2016-01-28 13:49:45
angola, inwestycje

W sierpniu 2015 roku została opublikowana nowa ustawa w sprawie prywatnych inwestycji w Angoli, wprowadzająca istotne zmiany w przepisach obowiązujących do tej pory za sprawą ustawy nr 20/11 z 20 maja z 2011 r. Mniej biurokracji i większa łatwość repatriacji kapitału to dwa cele, które rząd Angoli ma nadzieję osiągnąć za pomocą nowego systemu.

Nowa ustawa nie ma zastosowania do projektów inwestycyjnych zatwierdzonych przed jej wejściem w życie, stąd też ich realizacja do samego końca będzie objęta postanowieniami poprzedniego ustawodawstwa oraz warunkami lub umowami, na podstawie których zostało udzielone zezwolenie na ich realizację. Inwestor prywatny, którego projekt inwestycyjny został zatwierdzony przed wejściem w życie nowego prawa i podlega poprzedniemu prawu, ma jednakże możliwość wnioskowaćo podleganie nowym przepisom.

 

Główne zmiany:

 

1- Zakres

Nowa ustawa w sprawie inwestycji prywatnych ma zastosowanie do:

 • Inwestycji zagranicznych realizowanych w Angoli bez względu na kwotę;
 • Inwestycji krajowych o wartości równej lub większej niż 500 tys. USD.

W przypadku inwestorów zagranicznych nowe prawo znosi wymóg minimalnych nakładów o wartości 1 miliona dolarów. Inwestycje o wartości równiej lub większej niż 1 mln USD są uznawane za „kwalifikowane inwestycje prywatne”.

Zostaje utrzymany system uprzedniego zatwierdzenia i wydawania zgody na realizację zagranicznych projektów inwestycyjnych przez kompetentne urzędy, bez względu na ich kwotę (poniżej czy powyżej 1 mln USD).

 

Dodatkowo nowa ustawa odnosi się do inwestycji krajowych, których łączna wartość przekracza 50 mln kwanza).

Prywatne inwestycje do kwoty 10 milionów dolarów (około 9 milionów euro) będą zatwierdzane bezpośrednio przez ministerstwa odpowiedzialne za sektory, których dane inwestycje będą dotyczyć. W przypadku inwestycji powyżej tej wartości ostateczna decyzja należy do prezydenta. Głównym celem nowych przepisów ma być zlikwidowanie nadmiaru instytucji zaangażowanych w proces podejmowania decyzji o dopuszczeniu inwestycji. Krajowa Agencja ds. Prywatnych Inwestycji traci tym samym swoje kompetencje w tej kwestii, skupiając się bardziej na promocji inwestycji za granicą.

2 - Status inwestora prywatnego

Jeżeli inwestycje prywatne są realizowane przez inwestora występującego w charakterze osoby prawnej, to tylko tej osobie zostaje przyznany status prywatnego inwestora, w przeciwieństwie do przepisów poprzedniej ustawy, zgodnie z którą członkowie osoby prawnej mogli korzystać z takiego statusu.

3 - Sektory strategiczne

Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez nową ustawę jest obowiązek ustanowienia partnerstwa pomiędzy inwestorami zagranicznymi a angolskimi obywatelami, przedsiębiorstwami publicznymi lub prywatnymi, gdy inwestycja zagraniczna w Angoli ma miejsce w następujących priorytetowych branżach:

 • energetyka i woda,
 • turystyka i hotelarstwo,
 • transport i logistyka,
 • telekomunikacja i technologie informacyjne
 • media i komunikacja publiczna

 

Wymogiem jest ponadto, aby we wspomnianych partnerstwach obywatele lub firmy angolskie posiadały udziały w wysokości co najmniej 35% kapitału zakładowego, a także udział w zarządzaniu spółką, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w umowie między udziałowcami.

Sektor naftowy i wydobywczy, w tym wydobycie diamentów, nie są objęte nowym systemem. W drodze odrębnych decyzji organów wykonawczych państwa może zostać ustanowiony specjalny system w celu ochrony interesu angolskich przedsiębiorców działających w obszarach rolnictwa, hodowli, leśnictwa, rybołówstwa i poszczególnych powiązanych z nimi gałęzi przemysłowych.

4 - Strefy inwestycji prywatnych

Istnieje możliwość tworzenia Specjalnych Strefach Ekonomicznych, stref wolnocłowych i parków rozwoju, które będą regulowane szczegółowymi przepisami prawnymi i których wdrażanie powinno być oparte na podstawie strategicznego planu.

5 - Operacje inwestycyjne

Inwestycje zagraniczne mogą odbywać się osobno lub łącznie, w następujących kategoriach:

 1. Transfery środków własnych z zagranicy;
 2. Wykorzystanie środków ulokowanych w angolskich bankach w obcej walucie przez nierezydentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego;
 3. Zastosowanie funduszy pochodzących z zagranicznych reinwestycji w Angoli;
 4. Import maszyn, urządzeń, akcesoriów i innych środków trwałych;
 5. Wdrażanie technologii i know-how

 

Nowe prawo nakłada ograniczenia w stosunku do pożyczek udzielanych przez udziałowców jako formy podwyższania kapitału i uniemożliwia, by inwestycje pośrednie były wyższe od bezpośrednich. Celem rządu angolskiego jest skończenie z tą powszechną praktyką i przyciąganie większej ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ograniczenie kwoty pożyczek udzielonych przez wspólników/akcjonariuszy odpowiada 30% wartości inwestycji zrealizowanej przez utworzoną spółkę. Mogą być one spłacane dopiero po 3 latach po ich rejestracji w sprawozdaniu finansowym. Należy zauważyć, że w poprzedniej ustawie nie istniały żadne ograniczenia w tym zakresie.

 

Nowością jest zastosowanie dodatkowej opłaty od zysków kapitałowych odnosząca się do podziału zysków i dywidend, zawsze gdy przekroczą one wartość inwestycji. Nowe zasady mają już zastosowanie do umów inwestycyjnych oczekujących na zatwierdzenie.

Zgodnie z nowymi przepisami nie kwalifikują się jako operacje związane z inwestycjami zagranicznymi działania mające na celu stworzenie i rozbudowę oddziałów lub innych form reprezentacji korporacyjnych spółek zagranicznych.

6 - Ograniczenia wobec inwestycji pośrednich

W przypadku, gdy inwestor zamierza przeprowadzać operacje kwalifikowane jako inwestycje pośrednie nie mogą one przekroczyć kwoty odpowiadającej 50% całkowitej wartości inwestycji. Należy jednakże zauważyć, że wcześniejsze przepisy nie nakładały ograniczeń co do inwestycji pośrednich.

 

Pośrednie inwestycje to inwestycje (krajowe lub zagraniczne), które, osobno lub łącznie, na zasadzie wyłączności lub licencji ograniczonej do obszarów geograficznych lub sektorów działalności przemysłowej i\lub handlowej, obejmują następujące formy:

 

 1. Dodatkowe wkłady kapitałowe;
 2. Technologie opatentowane;
 3. Procesy technologiczne;
 4. Tajemnice i wzory przemysłowe;
 5. Zarejestrowane znaki towarowe.

 

7 - Repatriacja zysków / dywidend

Prawo do repatriacji zysków/dywidend jest przyznawane inwestorom zagranicznym niezależnie od kwoty inwestycji i może być wykorzystane natychmiast po wdrożeniu i potwierdzeniu realizacji projektu inwestycyjnego. Zostają w ten sposób wykluczone tymczasowe ograniczenia odnoszące się do lokalizacji i wartości realizowanego projektu inwestycyjnego.

Zostaje również ustanowiona dodatkowa stawka podatku od zysków kapitałowych z tytułu podziału zysku / dywidend odnosząca się do części, która przekracza kapitał zakładowy spółki w następujący sposób:

 • 15%, jeżeli nadwyżka wynosi do 20%;
 • 30%, jeśli nadwyżka wynosi od 20% do 50%;
 • 50%, gdy wartość nadwyżki przekracza 50%.

 

Należy odnotować, że podatek ten nie dotyczy dywidend i zysków reinwestowanych w kraju. Ma on na celu zachęcić przedsiębiorstwa do reinwestowania i zmniejszyć wysoką tendencję ekspatriacji zasobów w postaci zysków i dywidend.

 

8 – Korzyści podatkowe celne i system dewizowy

Uzyskanie podatkowych i celnych zachęt nie jest automatyczne i wymaga potwierdzenia minimalnej wartości inwestycji.

 

Mogą być tym samym przyznane korzyści i zachęty dla inwestycji o następujących minimalnych wartościach:

 • inwestycje zagraniczne – 1 mln USD;
 • Inwestycje krajowe – 500 tys. USD .

 

Korzyści lub zachęty podatkowe obejmują:

 1. Odliczenia od podstawy wymiaru podatku;
 2. Przyspieszona amortyzacja;
 3. Ulgi podatkowe;
 4. Zwolnienie lub redukcja stawek podatkowych;
 5. Składki i należności celne przywozowe;
 6. Odroczenie płatności podatku;
 7. Inne nadzwyczajne środki fiskalne korzystne dla inwestora.

 

Korzyści podatkowe nie są regułą, nie są przyznawane automatycznie lub bezkrytycznie i są czasowo ograniczone.

 

Zgodnie z nową ustawą możliwe jest nadzwyczajne przyznanie korzyści podatkowych, które pozostaje wynikiem negocjacji w ramach umownego systemu prywatnych inwestycji i ma zastosowanie tylko wobec projektów inwestycyjnych o wartości równej lub wyższej niż równowartość 50 mln kwanza i które przyczyniają się do tworzenia 500 lub 200 miejsc pracy dla obywateli angolskich odpowiednio w strefie A[1] i B[2].

 

Ulgi podatkowe mogą być uzyskane w zakresie podatku przemysłowego, podatku od nabycia nieruchomości - Sisa oraz podatku od zysków kapitałowych, w oparciu o tabelę stanowiącą załącznik do ustawy, która określa następujące kryteria pozwalające na redukcję tych podatków:

 • położenie geograficzne;
 • tworzenie miejsc pracy dla Angolczyków;
 • wartość zainwestowanej kwoty;
 • sektor działalności gospodarczej;
 • przeznaczenie produkcji (rynek zagraniczny lub krajowy);
 • uczestnictwo akcjonariuszy angolskich;
 • krajowa wartość dodana.

 

 

Maksymalny termin korzyści i zachęt podatkowych to 10 lat.

Strefa rozwoju projektów inwestycyjnych nadal jest jednym z decydujących czynników w kontekście przydzielania zachęt. Nowa ustawa ogranicza strefy rozwoju (z trzech do dwóch), utrzymując strefę A i tworząc nową strefę B (wynikającą z połączenia byłych stref B i C).

Możliwe jest uzyskanie obniżenia ww. podatków w okresie od 1 do 10 lat w zależności od punktacji wynikającej z tabeli załączonej do ustawy, w następujący sposób:

 • 4 lata - dla inwestycji, które uzyskały obniżkę podatków w przedziale od 10 do 30 punktów procentowych;
 • 6 lat - dla inwestycji, które uzyskały obniżkę podatków w przedziale od 31 do 50 punktów procentowych:
 • 8 lat - dla inwestycji, które uzyskały obniżkę podatków w przedziale od 51 do 70 punktów procentowych;
 • 10 lat - dla inwestycji, które uzyskały obniżkę podatków w przedziale od 71 do 100 punktów procentowych.

 

Korzyści celne regulowane są przepisami Taryfy Celnej Należności Przywozowych i Wywozowych (Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação).

Korzyści podatkowe tracą swoją moc, jeśli inwestor uzyskał korzyści w wyniku niezdeklarowanych wobec skarbu państwa należności w wysokości równej lub wyższej od zrealizowanej inwestycji lub jeśli upłynęło dziesięć (10) lat.

 

9 – Siła robocza

Prywatny inwestor jest zobowiązany zatrudnić i przeszkolić pracowników angolskich. Zakazane są wszelkie formy dyskryminacji. Muszą być spełnione wymogi dotyczące planu szkoleń i/lub rozwoju umiejętności angolskich pracowników, dążąc do stopniowego zastępowania wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

 

Oprac.:

Elżbieta Siuta Correia

WPHI Lizbona

28.01.2016 r.

 

 


[1] Strefa A - prowincja Luanda, stołeczne okręgi prowincji Benguela, Huíla, Cabinda i gmina Lobito;

 

[2] Strefa B - prowincje Cabinda, Bié, Cunene, Huambo, Cuando Cubango, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico, Zaire, Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Malanje, Namibe, Uíje i pozostałe gminy prowincji Benguela i Huíla.

 
Pliki do pobrania

Angola - prawo inwestycyjne
pdf | 387.13 KB
Pobierz