Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAUTONOMICZNY REGION MADERY

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2016-01-11 14:37:09
portugalia, portugal, gospodarka, regiony

Gospodarka Madery opiera się głównie na sektorze usług, w którym największą rolę odgrywa turystyka, będąc źródłem największych dochodów tego regionu.

W sektorze rolniczym Madery warto wyróżnić uprawę bananów, kwiatów i słynnego wina Madery Vinho da Madeira. W sektorze przemysłowym, który ma 10%-owy wkład w regionalny PKB, obok szeroko rozwiniętej działalności rzemieślniczej, ukierunkowanej głównie na eksport produktów haftowanych, z wikliny, gobelinów i innych. Prowadzone są również inne aktywności przeznaczone na rynek lokalny i krajowy, jak np. młynarstwo, piekarnictwo, cukiernictwo, produkcja wyrobów mlecznych, piwa, tytoniu i wina.
W ostatnich latach nastąpił duży rozwój archipelagu pod względem infrastruktury, głównie transportowej (sieć dróg, lotnisko na Maderze i porty morskie), a także sieci szkół i jednostek zdrowia, co nie tylko polepszyło warunki do życia zamieszkującej ludności, ale również warunki do prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze. Region zasługuje także na szczególną uwagę z punktu widzenia ekologii – ulepszony został system odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odbioru odpadów stałych.

Archipelag Madery składa się z wysp: Madery, Porto Santo oraz niezamieszkałe i stanowiące rezerwat przyrodniczy Desertas (na którą składają się trzy niezamieszkałe wysepki: Deserta Grande, Bugio i Ilhéu Chão) i Selvagens.

Obszar Regionu o łącznej powierzchni 801 km2 dysponuje linią brzegową o długości 402 km. Ludność skupiona jest przede wszystkim na południowym wybrzeżu, szczególnie w stolicy Funchal zamieszkiwanej przez 40% wszystkich mieszkańców.

 

Ludność

Spośród około 248 tysięcy mieszkańców 2 wysp, Funchal skupia 40% ogółu mieszkańców archipelagu. Prognoza Eurostatu na 2025 rok wskazuje liczbę 233 tysiący mieszkańców. Młode społeczeństwo, czyli osoby w przedziale wiekowym 0-24 lat, stanowi 30% ogółu populacji. Ludność tego regionu charakteryzują ponadto niższe niż w Portugalii Kontynentalnej wskaźniki zależności i starzenia.

Madera zanotowała wskaźnik przyrostu rzeczywistego ludności na poziomie 0,07% w roku 2010, wyższy od średniej krajowej, głównie dzięki współczynnikowi migracji (0,11%). Licząc od roku 2001 do 2010, liczba ludności powiększyła się o 3,0%.

 

Edukacja

W roku szkolnym 2010/2011 liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i średnich na Maderze stanowiła, odpowiednio, około 2,9% i 2,8% ogółu krajowego. W latach 2006/2007 – 2010/2011 liczba studentów zapisanych do szkół wyższych wzrosła o ok. 9%. Istnieją dobre możliwości edukacyjne z interesującą ofertą kierunków specjalistycznych o innowacyjnym charakterze.

W roku akademickim 2010/2011 w 4 placówkach kształcenia wyższego działających na Maderze zarejestrowanych było ponad 3 500 studentów, z czego 848 zostało absolwentami. Najczęściej wybieranymi kierunkami przez studentów były inżynieria i matematyka, medycyna oraz specjalizacje ekonomiczne (zarządzanie/ ekonomia/ rachunkowość), odpowiednio 16,4%, 13,7% i 12,3% wszystkich studentów. Absolwenci tych samych kierunków stanowili odpowiednio 12%, 10,5% i 15,2% ogółu absolwentów. Około 26% studentów wybrało studia związane z obszarem Nauk i Technologii.

 

Zatrudnienie

Ludność aktywna zawodowo (2011): 130 tysięcy osób (2,3% ogółu kraju). Ludność zatrudniona (2011): 112 tysięcy osób (2,3% ogółu kraju). Wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 15 lat są wyższe od średniej krajowej (odpowiednio 54,6% vs. 53,5% i 63,4% vs. 61,3%).

Zauważa się pozytywną ewolucję podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia wśród ludności aktywnej zawodowo, wraz z wejściem na rynek wykwalifikowanej siły roboczej. Dostęp do komputera i Internetu. Niemal 50% osób w grupie wiekowej 16-74 lat korzysta z komputera, a 47% posiada dostęp do Internetu.

Dostęp do komputera i Internetu

Niemal 50% osób w grupie wiekowej 16-74 lat korzysta z komputera, a 47% posiada dostęp do Internetu.

 

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto Regionu Autonomicznego Madery (2010): 5,224 miliardów euro (3% ogółu krajowego, wzrost o 1,7% w porównaniu z rokiem 2009). Produkt Regionu Madery Brutto per capita: 21,1 tysięcy euro - 2. najwyższy wynik w kraju po regionie Lizbony, powyżej średniej Portugalii i 27 krajów członkowskich UE (130:Portugalia = 100; 105: UE27 = 100) 

Średnia roczna stopa wzrostu Produktu Regionalnego Brutto (2001-2010): 5,4% (średnia krajowa 2,8%).

Obroty handlowe w roku 2008 wyniosły 6,700 mld euro (368 milionów euro w przemyśle przetwórczym), co odpowiada 2% obrotów kraju i 0,5% obrotów przemysłu przetwórczego.

Przemysł zdominowany jest przez małe i średniej przedsiębiorstwa. Szczególne znaczenie w gospodarce regionu ma trzeci sektor (84% WDB i 71% zatrudnienia w 2010 roku), ze zdecydowaną przewagą usług związanych z turystyką, handlem i nieruchomościami. Między 2000 a 2009 rokiem dochód brutto rodzin na jednego mieszkańca wzrósł o 47,5%, zwłaszcza w wyniku dobrych wartości wskaźników aktywności i zatrudnienia.

Eksport zdominowany przez produkty przetworzone (około 50%) i spożywcze (37%).

W regionie działa niemal 22 tysięcy przedsiębiorstw, o łącznych obrotach wynoszących ponad 6 miliardów euro i zatrudniających ponad 80 tys. osób. Jeśli chodzi o strukturę i rozmiar przedsiębiorstw, można stwierdzić, że przeważają małe przedsiębiorstwa.

Przemysł przetwórczy jest reprezentowany przez około 900 przedsiębiorstw, których obroty wynoszą blisko 368 mln euro i które zatrudniają około 6 tys. pracowników. Szczególne znaczenie mają sektory: produktów metalowych (20,1% obrotów całego przemysłu przetwórczego), spożywczy (18,9%), drzewny i korkowy (17,9%) i minerałów niemetalicznych (6,2%).

Liczba przedsiębiorstw eksportujących (w 2010r.): 131 (0,7% ogółu krajowego).

Region dysponuje 28 ośrodkami badawczymi (B+R) o międzynarodowym prestiżu.

 

W latach 2005-2009 zatrudnienie pracowników w obszarze B+R wzrosło o 4%, natomiast wydatki spadły o 6%.

 

***

WYSPY ARCHIPELAGU MADERY

Wyspa Madera

Powierzchnia: 758,4 km2
Rozpiętość:
Północ – Południe: 24 km
Wschód – Zachód: 55 km
Najwyższy punkt: 1 862 m n.p.m.
Liczba mieszkańców (2010 r.): 243 181

Cechy główne:

 • wyspa Madera, największa spośród wszystkich wysp archipelagu, posiada dość nieregularną rzeźbę terenu,
 • gospodarka oparta przede wszystkim na trzecim sektorze; głównym źródłem dochodów regionu jest turystyka,
 • dochody z przemysłu stanowią około 10% produktu regionalnego brutto,
 • duże znaczenie działalności gospodarczych o charakterze rzemieślniczym, przeznaczonych na eksport, jak np. hafty, dywany i wyroby z wikliny.

 

Wyspa Porto Santo

Powierzchnia: 42,6 km2
Rozpiętość:
Północ – Południe: 15 km
Wschód – Zachód:12 km
Najwyższy punkt: 517 m n.p.m.
Liczba mieszkańców (2010 r.): 4 387

Cechy główne:

 • wyspa Porto Santo wyróżnia się swoimi piaszczystymi obszarami, 9. km plażą o żółtym i drobnym piasku, mniejszym obszarem zieleni i niemal równym ukształtowaniem powierzchni.
 • sektor usług, a w szczególności turystyka, jest głównym motorem rozwoju gospodarczego tej wyspy.
 • nacisk na budowanie infrastruktury turystycznej i ulepszenie systemu transportu lotniczego i morskiego.

 

Wyspy Desertas

Cechy główne:

 • złożone z 3 wysepek: Chão, Deserta Grande i Bugio, leżących na południowy wschód od wyspy Madery.
 • wulkaniczne pochodzenie daje wyspom rozległa, skalistą i stromą linię brzegową, co czyni je niemal niedostępnymi.
 • rezerwat przyrody o powierzchni 9672 ha zawiera wszystkie wyspy. Obszar morski dzieli się na Rezerwat Częściowy – na północy i Rezerwat Całkowity – na południu.
 • wyspy są jednym z ostatnich siedlisk mniszki śródziemnomorskiej. Szacuje się, że zamieszkująca Desertas kolonia tych ssaków liczy 23 osobniki, które są w trakcie odbudowy populacji.
 • w ramach uznania dla walorów przyrodniczych i ekologicznych tych wysp, Rada Europy zaliczyła je w 1992 roku do grupy Rezerwatów Biogenetycznych.


Wyspy Selvagens

Cechy główne:

 • złożone z dwóch grup małych wysp, z których wyróżnia się Selvagem Grande, Selvagem Pequena i Ilhéu de Fora. Leżą w odległości około 163 mil od wyspy Madery i stanowią najdalej wysunięty na południe punkt terytorium Portugalii.
 • jeden z najstarszych rezerwatów przyrody w Portugalii, stworzony w 1971 roku, nagrodzony Dyplomem Europejskim Rady Europy.
 • rezerwat przyrody miał swój wkład w utrzymywanie bioróżnorodności na świecie: ochrona ważnych siedlisk i gniazdowisk rzadko spotykanych ptaków morskich; ochrona unikatowych gatunków roślin; utrzymywanie poziomu zarybienia w tym obszarze Oceanu Atlantyckiego.
 • roślinność Selvagens, niegdyś wykorzystywana w celach komercjalnych, budzi dziś duże zainteresowanie naukowców.

 

ANEKS STATYSTYCZNY

Ogólne informacje dot. Regionu Autonomicznego Madery

Stolica Funchal
Powierzchnia 801 km2
Ludność (2010) 247,5 tys. mieszkańców, Gęstość zaludnienia mieszkańców/km2: 309,0
Sytuacja geograficzna Archipelag leżący na Oceanie Atlantyckim, 978 km na południowy zachód od Lizbony i około 700 km od północnych wybrzeży Afryki
Kompozycja archipelagu Wyspa Madera, wyspa Porto Santo, wyspy Desertas i Selvagens, przy czym dwie ostatnie nie są zamieszkane, stanowiąc rezerwat naturalny
Charakterystyka geomorfologiczna Pochodzenie wulkaniczne

Flora

Lasy endemiczne, lasy wawrzynowe (najrzadziej występujący na świecie gatunek lasów) wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, rzadko występująca roślinność, kwiaty - orchidee
Sektor rolniczy (główna działalność rolnicza) Na terenach znajdujących się na małej wysokości nad poziomem morza, przy wybrzeżu, uprawa: bananów, flaszowca, mango, trzciny cukrowej oraz marakuji jadalnej. Na średnich wysokościach uprawa: ziemniaków, fasoli, pszenicy, kukurydzy oraz śródziemnomorskich drzew owocowych (figowiec, nieśplik japoński). Na dużych wysokościach - pastwiska, lasy sosnowe i inne.

Hodowla głównie owiec i kóz oraz, choć rzadziej, bydła.

W rybołówstwie stosowane są metody rzemieślnicze – połów głównie tuńczyka i miecznika.

Sektor przemysłowy (główne gałęzie przemysłowe) Działalność rzemieślnicza np. hafty, gobeliny oraz artykuły z wikliny. Małe przemysły ukierunkowane na lokalną konsumpcję: makaron, produkty mleczne, produkcja trzciny cukrowej.
Infrastruktura 2 porty morskie – Madera (Funchal) i Porto Santo; 4 mariny/porty jachtowe – Madera (Calheta, Caniçal, Funchal) i Porto Santo; 2 lotniska – Madera (Santa Cruz) i Porto Santo.
Liczba eksportujących firm (2010) 131
Usługi Turystyka

 

Podstawowe wskaźniki

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PKB [w mln euro]

4.156

4.348

4.599

4.817

5.280

5.139

5.224

PKB per capita [w tys. euro]

17,1

17,8

18,8

19,6

21,4

20,8

21,1

(20,7*w 2011 r.)

Wartość Dodana Brutto – WDB [w mln euro]

3.613

3.743

3.936

4.355

4.584

4.536

4.562

(4.461*w 2011 r.)

Inwestycje brutto w kapitale trwałym [w mln euro]

1.496

1.480

1.090

971

1.111

1.048

1.002

Dochód brutto rodzin [w mln euro]

2.446

2.491

2.588

2.790

3.071

2.977

-

Zatrudnienie [w tys. osób]

124

122

123

122

122

118

115 (112*w 2011 r.)

* Przewidywania

Źródło: INE – Krajowy Instytut Statystyki w Portugalii

 

Dane uzyskane na podstawie opracowania „As Regiões de Portugal - Região da Madeira” portugalskiej Agencji ds. Inwestycji i Handlu Zagranicznego Portugalii (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal).