Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUznawanie kwalifikacji zawodowych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-07-21 12:54:53
portugalia, praca, świadczenia socjalne, zawody

Zgodnie z unijnym prawem Polacy mogą korzystać z tych samych przywilejów co pracownicy portugalscy. Do podjęcia pracy w tym kraju konieczny jest tutejszy numer identyfikacji podatkowej.

Zgodnie z unijnym prawem Polacy mogą korzystać z tych samych przywilejów co pracownicy portugalscy.

Do podjęcia pracy w Portugalii konieczne jest posiadanie portugalskiego numeru identyfikacji podatkowej (Número de Identificaçao Fiscal - NIF lub inaczej Número de Contribuinte). Wniosek o przyznanie NIF składa się w lokalnym Wydziale Finansowym (Repartiçao de Finanças).

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej - www.portaldocidadao.pt 

Polacy pracujący w Portugalii mają też dostęp do ofert pracy Państwowego Biura Pracy (Serviço Público de Emprego), muszą się jednak wcześniej zarejestrować najbliższym Biurze Pośrednictwa Pracy (Centro de Emprego). Wystarczy okazanie dowodu osobistego.

Uznawaniem kwalifikacji zawodowych zajmują się w Portugalii Instytut Zatrudnienia i Doskonalenia Zawodowego tzw. IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional, www.iefp.pt), Biura Pośrednictwa Pracy (tzw. Centros de Emprego) oraz Główny Inspektorat Pracy (Inspecção Geral do Trabalho, www.act.gov.pt).

Niektóre rodzaje działalności wymagają potwierdzenia posiadanych kwalifikacji i rejestracji w Stowarzyszeniach Zawodowych (tzw. Ordens Profissionais).

Aby zarejestrować własną działalność gospodarczą w Portugalii, trzeba mieć stały adres w tym kraju, numer NIP, a następnie w Urzędzie Skarbowym wypełnić deklarację o rozpoczęciu działalności oraz zarejestrować się w tutejszym zakładzie ubezpieczeń społecznych.

W odniesieniu do zawodów regulowanych w Portugalii (zawodów, których wykonywanie zależy od spełnienia wymogów określonych prawnie) obowiązuje dekret na mocy ustawy nr 9 z dnia 4 marca 2009 r. Zgromadzenia Republiki. Wdraża on zasady zawarte w Dyrektywie nr 36 z 7 września 2005 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz te zawarte w Dyrektywie nr 100 z 20 listopada 2006 r. dotyczące swobodnego przepływu osób.

Ustawa ta reguluje zasady uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, jak m.in. lekarz, adwokat, inżynier, architekt, nauczyciel i innych oraz obejmuje kwestie uznawania kwalifikacji uzyskanych w i poza Unią Europejską.

 

Lista zawodów regulowanych znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?lang=en

 

Za pośrednictwem Krajowego Punktu Kwalifikacji Zawodowych (Ponto Nacional de Referência para as Qualificações - PNRQ) można uzyskać informacje na temat uznawania kwalifikacji, systemów kształcenia, szkolenia i certyfikacji zawodowej w celu ułatwienia mobilności obywateli w Europie.

PNRQ umożliwia dostęp do informacji na temat:

 • uznawania kompetencji w UE, odpowiednich przepisach i mechanizmach wsparcia celem ich uzyskania
 • zawodów regulowanych w Portugalii
 • narzędzi służących zwiększeniu przejrzystości kwalifikacji (Suplement certyfikatu)
 • Portugalskiego Systemu Kształcenia i Szkoleń
 • Krajowego Systemu Kwalifikacji
 • Krajowego Katalogu Kwalifikacji
 • Sieci EURES -Europejskiej Służby Zatrudnienia
 • Innych informacji w zakresie szkoleń i zatrudnienia
   

Strona PNRQ po angielsku: http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,148906&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP

Dodatkowe informacje: http://portal.iefp.pt

 

Jeśli wykonywanie zawodu regulowanego w Portugalii zależy od posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, właściwy organ państwowy wydaje wnioskodawcy zaświadczenie potwierdzające, iż ma on uprawnienia lub kwalifikacje wymagane w innych krajach członkowskich umożliwiające wykonywanie w tych państwach danego zawodu. Zaświadczenie powinno być wydane przez organ państwa członkowskiego i potwierdzać poziom kwalifikacji zawodowych, co najmniej równy bądź minimalnie niższy od wymaganego w Portugalii.

Wykonywanie zawodu jest też możliwe, gdy wnioskodawca wykonywał go w pełnym wymiarze godzin - przynajmniej przez dwa lata w ostatniej dekadzie - w innym państwie UE, w którym zawód ten nie jest regulowany.

W przypadku gdy wnioskodawca posiada jedno lub więcej zaświadczeń dotyczących kwalifikacji, bądź jeden czy więcej dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, to powinny być one:

 • wydane przez organ kraju UE
 • poświadczać poziom kwalifikacji zawodowych co najmniej równy bądź minimalnie niższy od wymaganego w Portugalii
 • potwierdzić przygotowanie do zawodu

 

W Portugalii zawód regulowany może wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe, które, mimo że nie odpowiadają wymogom obowiązującego ustawodawstwa w państwie członkowskim pochodzenia, w Portugalii mogą być uznane za ważne do wykonywania danego zawodu, zgodnie z nabytymi prawami.

 

Co należy mieć, aby ubiegać się o pracę w Portugalii:

 • dokument potwierdzający narodowość
 • dokument potwierdzający legalny pobyt w kraju ubiegania się o pracę
 • dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • dokument potwierdzający czynne wykonywanie zawodu minimum przez dwa lata w przeciągu 10 lat, jeżeli nie jest to zawód regulowany w Portugalii
 • zaświadczenie o niekaralności, w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w sektorze bezpieczeństwa
   

Wniosek o uznanie kwalifikacji należy złożyć w Ministerstwie Solidarności, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

O Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social
Instituto do Emprego e Formação Profissional
Departamento de Formação Profissional
Rua de Xabregas, n° 52, 2° P - 1949-003 LISBOA
Tel: +351 21 861 45 45, +35 1 21 861 4100
Fax: +351 21 861 46 08
E-mail: pnrq@iefp.pt

Więcej informacji na stronie internetowej: www.iefp.pt, http://portal.iefp.pt/pnrq/index.html

W ciągu miesiąca Departament ma obowiązek poinformować o braku któregoś z niezbędnych dokumentów, natomiast na rozpatrzenie sprawy ma trzy miesiące.

 

Automatyczne uznanie kwalifikacji

 

Zawody objęte tą dyrektywą:

 • lekarz
 • pielęgniarka
 • dentysta
 • położna
 • weterynarz
 • farmaceuta
 • architekt

 

Uznawanie dyplomów

 

W Portugalii uznawanie dyplomów ukończenia szkół wyższych przez obcokrajowców regulują następujące dekrety:

 1. Dekret na mocy ustawy nr 341 z 12 października 2007 r.
 2. Dekret na mocy ustawy nr 283 z 21 czerwca 1983 r.
   

Dekret na mocy ustawy nr 341 z 12 października 2007 r. opisuje nowy sposób uznawania zagranicznych stopni naukowych odpowiadających stopniom licencjata, magistra i doktora nadawanych przez uczelnie portugalskie.

Wykaz wszystkich uznawanych tytułów znajduje się na stronie www.dges.mctes.pt.

 

Tytuł naukowy musi zostać uznany przez prawnie do tego wyznaczoną osobę.

Stopień licencjata lub magistra:

 • przez rektora portugalskiej uczelni publicznej
 • przez rektora publicznej uczelni technicznej
 • przez dyrektora szkolnictwa wyższego
   

Stopień doktora:

 • przez rektora publicznej uczelni wyższej
 • przez dyrektora szkolnictwa wyższego
   

Dodatkowo może być wymagane dołączenie tłumaczenia dyplomu i okładki pracy,  jeżeli są one sporządzone w języku obcym innym niż język hiszpański, francuski, angielski lub włoski.

Opłata wymagana przez instytucję nie może przekroczyć 25 euro.

W przypadku dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów sprawa powinna być rozstrzygnięta w ciągu miesiąca.
 

Dekret na mocy ustawy nr 283 z 21 czerwca 1983 r. reguluje kwestię wyższych kwalifikacji nabytych za granicą. Kwalifikacje nabyte na uczelni zagranicznej nie są automatycznie uznawane w Portugalii.

Formularze dostępne on-line (www.incm.pt), w punktach Imprensa Nacional-Casa da Moeda – Rua Filipa de Vilhena 12, 1000-136 Lizbona, lub w Wydziale Handlu – ul. Marquês Sá da Bandeira 16A, 1050-148 Lizbona, tel. +351213301700, fax. +351213301707.


Niezbędne dokumenty
 

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o uznanie tytułu licencjata:

 • dyplom poświadczający tytuł naukowy
 • dokument z uczelni zagranicznej, który poświadcza wszystkie odbyte kursy, zdobyte oceny, liczbę godzin, treść kursów
 • dwa egzemplarze pracy licencjackiej, w przypadku jej posiadania
   

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o uznanie tytułu magistra:

 • dyplom poświadczający tytuł naukowy
 • dokument z uczelni zagranicznej, który poświadcza wszystkie odbyte przedmioty, zdobyte oceny, liczbę godzin, treść przedmiotów
 • dwa egzemplarze pracy magisterskiej
 • regulamin dotyczący zasad przyznawania stopnia naukowego w kraju, w którym się go otrzymało
   

Dokumenty, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o uznanie tytułu doktora:

 • dyplom poświadczający tytuł naukowy
 • dokument z uczelni zagranicznej, który poświadcza wszystkie odbyte kursy, zdobyte oceny, liczbę godzin, treść kursów
 • dwa egzemplarze rozprawy doktorskiej
 • dwa egzemplarze CV (curriculum vitae)
   

Rozprawy powinny posiadać poświadczenie z uczelni zagranicznej, że były wykorzystane do zdobycia określonego stopnia naukowego.

Aktualnie rząd portugalski wdraża tzw. mechanizm szybkiej procedury uznawania świadectw dla obcokrajowców. Wdrażane przepisy mają zredukować ten okres do kilku tygodni. Przygotowywany nowy system akceptowania świadectw obcokrajowców dotyczy nie tylko przyspieszenia tego procesu, ale również ułatwienia nostryfikacji dyplomów absolwentów uczelni wyższych z krajów spoza Unii Europejskiej.

Dokumenty wydane przez polskie uniwersytety powinny zostać poświadczone przez portugalskie władze konsularne oraz/lub opatrzona klauzulą apostille.

W przypadku szkolnictwa podstawowego, średniego oraz wyższego portugalskie Ministerstwo Edukacji, poprzez Dyrekcję Generalną ds. Innowacji i Rozwoju Nauczania, nadaje równoważność bądź uznanie kwalifikacji i dyplomów uzyskanych za pośrednictwem zagranicznych systemów edukacyjnych.

 

Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Rozwoju Nauczania

(Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular)

Ministério da Educação e Ciência

Avenida 24 de Julho n.º 140

1399-025 LISBOA

Tel. +351 21 393 45 00

Fax. +351 21 393 46 95

E-mail:dgidc@dgidc.min-edu.pt

www.dgidc.min-edu.pt
 

Więcej informacji nt. uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych w Portugalii można uzyskać w Krajowym Centrum Informacji nt. Uznawania Kwalifikacji Akademickich: Centro Nacional de Informação sobre Reconhecimento Académico (NARIC), Direcção-Geral do Ensino Superior

Av. Duque D´Avila, 137

1069-016 Lisboa

E-mail: info.naric@dges.mctes.pt

http://www.dges.mec.pt/en/naric_main.html

 

Źródło: EURES, www.iefp.pt, www.dges.mctes.pt, https://www.fct.unl.pt/, www.dgidc.min-edu.pt